Algemene Verkoops
Algemene verkoops- en deelnamevoorwaarden van Koezio

Voorwerp – Voorwoord

Het voorwerp van dit document is het regelen (i) van de contractuele relaties tussen de Klant en de onderneming IQ KBE, n. v. met een kapitaal van € 1 500 000 waarvan de hoofdzetel gelegen is aan de Werkhuizenkaai 163 – 1000 Brussel, ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nummer 0651.774.771 (hierna IQ-KBE), ter gelegenheid van de reservering en de aankoop van de Koezieprestatie die door IQ-KBE wordt aangeboden (Hierna de Koeziomissie), (ii) de participatie van de spelers (Hierna de Agenten) aan de Koeziomissie, tijdens de toegang tot de Koezio-activiteiten (iii) de uitvoering van de prestaties die gelinkt zijn aan de Koeziomissie, zoals aangeboden door IQ-KBE op de website (www.koezio.co) en de diverse reclamebrochures. Het is duidelijk dat IQ-KBE de enige gesprekspartner van de klant is voor elke klacht die betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden.

Koeziomissie

Koezio is een indoorconcept van avonturenactiviteiten, ontwikkeld en uitgebaat door IQ-KBE. Koezio is een uitbatingsmerk onder licentie van IQ-KBE. Het Koezioconcept is een unieke creatie waarvan de talrijke samenstellende elementen beschermd en/of gedeponeerd zijn. Alle uitrustingen en materialen die werden geïnstalleerd en worden gebruikt in het kader van de Koeziomissie zijn conform de van kracht zijnde veiligheids- en gebruiksnormen, waarvoor IQ-KBE de geschikte administratieve toelatingen verkregen heeft. IQ-KBE doet een beroep op onafhankelijke en erkende controlebureaus om op geregelde wijze alle uitrustingen te controleren. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn gemakkelijk traceerbaar en worden geregeld onderworpen aan diepgaande controles. Bovendien werd een precieze methodologie voor de interne controles van alle spelen en parcours ingevoerd zodat het personeel dat instaat voor het onderhoud van de spelen (dagelijks nazicht voor het openstellen, volledig wekelijks nazicht, maandelijkse analyse, jaarlijks bezoek, enz. ) dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse controles uitvoert.

Deelname en praktijkvoorwaarden

De deelname aan een Koeziomissie houdt het aanvaarden door elke Agent van de werkings- en de veiligheidsregels in die door de Koezioborden en/of het personeel werden bekendgemaakt. Dit geldt ook voor het strikt naleven van de voorwaarden bepaald in dit document. Tijdens de Koeziomissie wordt beroep gedaan op de fysieke en intellectuele geschiktheden die het invoeren van de hieronder vermelde beperkingen rechtvaardigen.
De toegang tot de Koeziomissie is verboden voor personen die minder dan 1m40 meten, ongeacht hun leeftijd. Sommige toegangen tijdens de Missie kunnen het voorwerp van specifieke beperkingen of instructies uitmaken (gewicht, lengte, uitrustingen) die de Agent ter plaatse zal vernemen.
De deelname aan een Koeziomissie vereist een goede fysieke conditie, hetgeen het volgende inhoudt:

 • Geen medicatie nemen die de fysieke capaciteiten aantast;
 • Niet zwanger zijn of 6 maanden eerder bevallen zijn (zie de aanwijzingen van uw arts hierover);
 • Geen hart- of gewrichtsproblemen hebben (enkels, knieën, tendinitis, ligamenten, enz.);
 • Een goed begrip hebben van zijn fysieke capaciteiten en limieten (in geval van een aanzienlijk overgewicht kunnen bepaalde spelen of parcours uit veiligheidsoverwegingen worden geweigerd);
 • Geen last hebben van duizeligheid of een onoverkomelijke claustrofobie;
 • Geen astma- en epilepsieaanvallen hebben. Elke agent moet zijn/haar persoonlijke voorwerpen in zijn/haar locker achterlaten en mag geen voorwerpen op missie meenemen die kunnen vallen (gsm, camera, tablet..) In geval dat overmatig verbruik van alcohol of drugs wordt vastgesteld, zal u de toegang tot het spel worden geweigerd. Agenten jonger dan 18 jaar (hierna de minderjarige Agenten) moeten verplicht door een verantwoordelijke meerderjarige persoon (hierna de Begeleider) worden begeleid tijdens heel de duur van de Missie. Deze verbindt er zich toe (i)in het Koeziopark en in de nabijheid van de minderjarige Agenten te blijven tijdens heel de duur van de Missie en (ii) samen met de minderjarige Agenten die hij begeleidt de toegangs- en de veiligheidsregels te lezen en het Koezio missieblad te ondertekenen.IQ-KBE behoudt zich het recht voor een identiteitsbewijs te vragen om de leeftijd van de Agenten te controleren. Enkel de Begeleider is verantwoordelijk voor de minderjarige Agent(en) die hij begeleidt in het kader van een individuele deelname, een deelname in groep, met de familie of op schooluitstap, en dit gedurende heel de duur van hun aanwezigheid in het Koeziopark. De verantwoordelijkheid mag in geen geval aan IQ-KBE worden gedelegeerd. De Agenten moeten verplicht in elke fase van de Missie de schriftelijke en/of mondelinge veiligheidsvoorschriften en -regels, uitgehangen of gegeven door het Koeziopersoneel, naleven. Tijdens de deelname aan een Koeziomissie dienen de Agenten een aangepast gedrag te vertonen dat blijk moeten geven van voorzichtigheid en inzicht in het kader van hun verplaatsingen tijdens de proeven en tussen de andere spelers. De Agenten doen de verschillende spelen en parcours op hun ritme en op autonome wijze. In dit opzicht beoordeelt elke Agent zijn eigen capaciteiten om de parcours af te leggen en de hindernissen van de Koeziomissie te nemen. De Agenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en voor deze van de andere deelnemers en moeten elkaar binnen het team in het oog houden. In het kader van de Missie kan elke Agent, indien nodig, een Koezio-interventiënt contacteren aan de hiervoor voorziene praatpalen.
  Het personeel van Koezio staat tot dienst van de Agenten om alle bijkomende informatie en uitleg te geven, bovenop de informatie en uitleg die beschikbaar is in de brochures of op de website. Het gebruik van specifieke uitrustingen die ter beschikking van de Agent worden gesteld moet gebeuren met respect voor de regels vastgelegd in de uitleg die u voor de Missie krijgt en voor de toegang tot het parcours (harnassen, levenslijnen, heftruck, koorden, aantal personen per workshop, per basis, enz.) IQ-KBE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebruik van deze uitrustingen dat niet conform de aanbevelingen is die luidop door het Koeziopersoneel werden gegeven, die kunnen gelezen worden op de borden of op briefingvideo’s worden gegeven.
  Het Koeziopersoneel behoudt zich het recht voor elke individuele klant of groepslid dat een inbreuk pleegt op de veiligheids- en de disciplineregels of dat zich overgeeft aan gedragingen die de normale uitvoering van de Missie door andere klanten zou kunnen belemmeren uit een Missie uit te sluiten. In het kader van een uitsluiting uit de Missie voor gedragsproblemen en/of het opgeven door een Agent van het spel voordat het beëindigd is, voor welke reden dan ook, is geen enkele terugbetaling van het toegangsrecht mogelijk.
  Er wordt uitdrukkelijk gepreciseerd dat informatie in de brochures en op de website (verloop van de Missie, spelregels, organisatie, tarieven, toegangsvoorwaarden, beperkingen, specificaties, enz.) op elk ogenblik zonder voorafgaandelijke verwittiging, noch rechtvaardiging door IQ-KBE te leveren, kunnen worden gewijzigd, geschrapt of vervangen.

Verantwoordelijkheid

IQ-KBE wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard ook, die naar aanleiding van een diefstal, de effecten, voorwerpen of materieel die door de klanten werden aangedragen kunnen treffen. IQ-KBE wijst elke verantwoordelijkheid af ingeval van diefstal of beschadiging van voertuigen die op de parkeerzone van het park geparkeerd staan. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die hij zou kunnen veroorzaken door zijn aanwezigheid in het Koeziopark. IQ-KBE heeft een verzekeringspolis Professionele burgerlijke aansprakelijk genomen bij AXA. De ondertekende contracten dragen de nummers 730424243 en 730422518. Ze verzekeren de gevolgen van de professionele burgerlijke aansprakelijkheid waarvoor IQ-KBE verantwoordelijk is omwille van lichamelijke, materiële en immateriële schade die door de klanten of derden werden veroorzaakt als gevolg van een fout, vergissing of nalatigheid die tijdens haar beroepsactiviteit werd vastgesteld.

Reserveringen / Annuleringen /Wijzigingen / Betaling

A- Particulieren Het wordt sterk aangeraden de Koeziomissie te reserveren. De reserveringen gebeuren hoofdzakelijk online op de website www.koezio.co en staan vast voor het aantal personen, de prestaties en de gekozen data en uren, door de volledige of de gedeeltelijke betaling van de online Missieprijs. Elke online betaalde reservering geldt als aanvaarding van deze algemene verkoop- en deelnamevoorwaarden zonder uitzondering noch voorbehoud. Via de bevestigingsmail van uw reservering zal u een overzicht van de informatie over uw reservering en van de huidige verkoop- en deelnamevoorwaarden worden verzonden. De validering van de reservering houdt in dat de vermelde prijs verplicht dient betaald.
De tarieven worden vermeld in euro, alle taksen inbegrepen, en worden opgenomen in de brochures en de website. Deze tarieven kunnen op elk ogenblik en zonder verwittigingen worden gewijzigd. Alle toegangen moeten voorafgaandelijk online tijdens de reservering of ter plaatse voor elke deelname aan de Koeziomissie worden geregeld. Tarieven die recht geven op specifieke kortingen moeten het voorwerp van een bewijs uitmaken dat op de dag van de prestatie aan het onthaal wordt voorgelegd, op het ogenblik van de betaling ervan. De betalingen worden online per bankkaart of promotiecode aanvaard, en ter plaatse met een bankkaart, cash geld of vakantiecheques. In geval van online reservering en aankoop vanaf 6 Agenten heeft de Klant de mogelijkheid te kiezen voor een opgesplitste betaling van de Missie tussen de Agenten die hij geregistreerd heeft. Indien de Missie die voorafgaandelijk aan de prestatie werd gereserveerd niet volledig werd betaald, zal de toegang aan alle Agenten worden geweigerd.
De wijziging naar boven van het aantal Agenten is mogelijk tot op de voorziene dag van de Missie, binnen de grenzen van het maximaal aantal dat per team is toegelaten. Boven dit aantal moet een nieuwe Missie worden gereserveerd binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen.
Er mag geen enkele reservering worden geannuleerd of terugbetaald behalve in het kader van een annulering door IQ KBE. Voor online aangekochte cadeaubonnen die niet de onmiddellijke reservering van een Koeziomissie inhouden, en conform de bepalingen van het wetboek van het economisch recht, heeft de koper een herroepingsperiode van 14 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de cadeaubon door de koper of, bij gebrek hieraan, de begunstigde van de bon, zonder motieven te moeten geven of boetes te moeten betalen. De koper of, bij gebrek hieraan, de begunstigde van de bon, informeert IQ KBE van zijn beslissing tot herroeping voor de vervaldag van de aanvraag tot herroeping. Promoties zijn niet cumuleerbaar.

B- Professionals Reserveringen zijn verplicht voor ondernemingsgroepen, ondernemingscomités, scholen, verenigingen, vrijetijdscentra en sociale centra en gebeuren op basis van een offerte. Ze kunnen gaan over Missies en elke andere aanverwante prestatie voorgesteld door IQ-KBE (vergaderzalen, restauratie, snacks, ontbijt, verpersoonlijking van het spel, enz.). Ze worden gewaarborgd bij de ontvangst van de betaling, door overschrijving, cheque of bankkaart, van de volledige prestatie die het voorwerp van de offerte uitmaakte en overeenstemt met het bedrag all in van de prestatie (hierna Aanvaarde offerte), minimaal 7 dagen voor de aankomstdag van de groep. De Aanvaarde offerte moet het volgende preciseren: de naam en het adres van de organisatie en/of van het gemeentebestuur en/of van het vrijetijdscentrum, de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de reservering, de dag(en) en uren van de komst van de desbetreffende groepen, het aantal Agenten en voorziene coördinators voor elke Koeziomissie, evenals voor de bijkomende prestaties (restauratie, vergaderzaal, enz.). De aanvaarding van de offerte door de Klant veronderstelt zijn goedkeuring, zonder enig voorbehoud, van onderhavige voorwaarden. Na de termijn van 7 dagen vóór de prestatiedatum is geen enkele wijziging aan de Aanvaarde offerte (aantal Agenten, Missie, datum/uren en/of aanverwante prestaties) mogelijk. Indien dit voorschrift niet wordt nageleefd zal de facturatie de voorwaarden en hoeveelheden vastgelegd in de Aanvaarde offerte identiek overnemen. De Koeziomissies en de andere formules (bijv.: restauratieprestaties, traiteur, aperitief, cocktail, ontbijt, enz.) zullen worden gefactureerd met strikte naleving van de Aanvaarde offerte of schriftelijk meegedeelde wijzigingen. Bijkomende prestaties die niet in de offerte werden voorzien, worden op de factuur opgenomen op basis van de geldende tarieven en zullen contant betaald worden op de prestatiedag. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling dient een forfaitaire schadevergoeding voor inningskosten, vastgelegd per decreet, betaald en laattijdigheidsboetes zijn opeisbaar vanaf de dag volgend op de betalingsdatum die op de factuur voorkomt, tegen het wettelijk geldend interesttarief verhoogd met 200%, en zonder dat een herinnering vereist is.
IQ-KBE behoudt zich het recht voor elke reservering te annuleren indien gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen haar hiertoe verplichten, zoals, zonder dat deze lijst volledig is : staking, brand, waterschade, onmogelijke toegang, enz. In een dergelijke hypothese kan IQ-KBE niet verantwoordelijk voor de annulering worden gesteld en kan ze een andere toegangsdatum tot het park aan haar klanten voorstellen.

Intellectueel eigendomsrecht en portretrecht

De Klant verwerft geen enkel eigendomsrecht of gebruiksrecht door zijn deelname aan een Missie en mag de benamingen, tekens, emblemen, het logo, de merken, het auteursrecht en andere tekenen of literair, artistiek of industrieel eigendomsrecht dat IQ-KBE in het kader van de Missies gebruikt niet gebruiken zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Tijdens de Koeziomissie zal de Agent alleen of met zijn team op de foto kunnen staan. De Agent, of in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger, staat IQ-KBE en/of elke fysieke of morele persoon toe dat er van hem alleen of met zijn team een foto wordt genomen. De Agent of, in voorkomend geval zijn wettelijke vertegenwoordiger, geeft IQ-KBE en/of elke fysieke of morele persoon die hem vervangt en ook elke derde die voor zijn rekening handelt de toelating om op de website, de sociale netwerken of op papier de foto’s waarop de Agent staat te verdelen. Deze toelating wordt gegeven zonder tegenprestatie in het exclusieve kader van de activiteiten die door voornoemde onderneming worden uitgebaat.

Bescherming van persoonlijke gegevens. Verantwoordelijke van de verwerking: IQ-KBE

Verwerking van persoonlijke gegevens De reservering en de deelname aan een Koeziomissie veronderstelt het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door IQ-KBE. Als zodanig aanvaardt de Klant of de Agent dat IQ-KBE zijn persoonlijke gegevens bewaart en overmaakt binnen de voorwaarden bedoeld in dit artikel. Deze verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van IQ-KBE. Alle persoonlijke gegevens die IQ-KBE verzameld heeft zijn nodig voor het leveren van de prestaties aan de Klant of de Agent, in het bijzonder tijdens de reservering. Indien de Klant of de Agent geen antwoord geeft of de gegevens die hij geleverd heeft onvolledig zijn, kan dit verhinderen dat IQ-KBE de prestaties levert. Zo dienen de door IQ-KBE gevraagde gegevens haar verplicht gegeven te worden, tenzij ze slechts als facultatief worden aanzien. IQ-KBE kan eveneens onder bepaalde voorwaarden sommige persoonlijke gegevens van de Klant of de Agent dienen op te slaan om te voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en ze, in voorkomend geval, overmaken binnen de voorwaarden vastgelegd door de wet.

Het uitoefenen van de rechten verbonden aan de gegevens met een persoonlijk karakter Conform de artikelen 32 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, de zogenaamde wet “Informatica en Vrijheden” heeft de Klant of de Agent recht tot toegang, verzet en rechtzetting van de informatie die hem aanbelangt. De Klant of de Agent kan deze rechten toepassen door zijn aanvraag via de post of via het e-mailadres data@koezio.co, vergezeld van het nuttig bewijs, in te dienen. Hierbij preciseert hij het voorwerp van de aanvraag, het betreffende e-mailadres en het adres waarnaar een antwoord kan worden verzonden.
IQ-KBE kan gebruikmaken van cookies om het surfen van de Klant of de Agent te vergemakkelijken en hem gepersonaliseerde aanbiedingen voor te stellen. De Klant of de Agent kan via de parameters van zijn navigator de cookies die tijdens zijn surfen op de website werden geïnstalleerd wissen. U vindt meer details over dit punt in “Cookiesbeleid” op de website.

Klachten en bevoegdheidsclausule

Klachten naar aanleiding van een geschil dat slaat op de uitvoeringsvoorwaarden van de prestaties die het voorwerp van deze bepalingen uitmaken, moeten schriftelijk worden geformuleerd en verzonden naar IQ-KBE Werkhuizenkaai 163 – 1000 Brussel - België. Ingeval van een geschil, de betwisting van de interpretatie of de uitvoering van de bepalingen van deze voorwaarden is enkel de handelsrechtbank van Brussel bevoegd, wanneer geen minnelijke schikking tussen de partijen kan worden getroffen. Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en van het intern reglement.

Juridische informatie

INTRODUCTIE Alle rechten op de site www.Koezio.co zijn eigendom van het bedrijf KSP, die het avonturenspel “KOEZIO®” uitbaat, geregistreerd handelsmerk en met een geldige licentie van IQ Concept SAS.

REDACTEUR VAN DE SITE KSP SAS met een kapitaal van 3.367300 € 482 056 140 RCS RIJSSEL APE-code: 9321 Z Hoofdkantoor: 31 Rue Alfred de Musset, 59650 Villeneuve-d'Ascq

ALGEMENE DIRECTEUR Bertrand DELGRANGE

GASTHEER VAN DE SITE DIS LILLE SAS capital : 30.000€ 28, rue des Arts - LILLE Code APE 6202A lille@group-dis.com 03 20 09 11 68

ONTWERP VAN DE INTERNET SITE www.tymate.com

PERSOONLIJKE GEGEVENS De informatie verzameld op deze site is onderhevig aan computerverwerking door IQ CONCEPT SAS. In overeenstemming met de privacy wetgeving van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Als u van dit recht gebruik wilt maken en informatie over uzelf wilt verkrijgen, neem dan contact op met:

IQ CONCEPT SAS 31 Rue Alfred de Musset, 59650 Villeneuve-d'Ascq Of per mail naar : infos@iqconcept.fr

De verzamelde informatie wordt opgeslaan in ons klantenbestand, dat is gedeclareerd bij de CNIL onder nummer 1179456.

CREDITS De verschillende elementen van deze website (de vorm, de lay-out, het lettertype, de structuur ...) worden beschermd door de wet van de ontwerpen, het auteursrecht, het recht op de merken en het recht op afbeelding en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de publicatiedirecteur.

Iedereen die zich niet houdt aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, is schuldig aan het strafbare feit van namaak en is onderworpen aan de strafrechtelijke sancties die door de wet worden opgelegd. Het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming wordt als strafbaar beschouwd.